Bakit labag sa Saligang Batas ang Kasunduang Parity Rights?

Bakit labag sa Saligang Batas ang Kasunduang Parity Rights?

Ang Kasunduang Parity Rights ay labag sa Saligang Batas dahil ito ay nagbibigay ng pantay na karapatan sa mga dayuhang negosyante na katulad ng mga Amerikano sa mga Pilipinong negosyante.

Ito ay labag sa probisyon ng Saligang Batas na nagbibigay ng proteksyon at pabor sa mga lokal na negosyante.

Ang layunin ng Saligang Batas ay protektahan ang interes ng mga Pilipino at itaguyod ang pag-unlad ng lokal na ekonomiya.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang pagkakaiba ng pantay at patas?

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga dayuhang negosyante, ang Kasunduang Parity Rights ay sumasalungat sa layunin ng Saligang Batas.