10 Panalangin sa Umaga (Pagkagising, Trabaho, at Paaralan)

panalangin sa umaga

Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay.

Ito ay isang paraan upang makapag-ugnay tayo sa Diyos at magpasalamat sa Kanya para sa mga biyayang ating natatanggap.

Isa rin itong paraan upang hilingin ang tulong at gabay ng Diyos sa bawat pagkakataon na ating hinaharap, lalo na sa bawat umaga.

Ang bawat umaga ay isang pagkakataon upang simulan natin ang araw na may pag-asa, inspirasyon, at determinasyon.

Kaya naman mahalagang simulan natin ang ating araw sa pamamagitan ng panalangin upang makamit natin ang lahat ng ating nais at magkaroon ng magandang pananaw sa mga hamon na ating haharapin.

Sa blog na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung halimbawa ng mga panalangin na pwede nating batiin sa bawat umaga upang makapagsimula tayo ng magandang araw.

Mga Nilalaman

10 Panalangin sa Umaga Tagalog

1. Ama naming nasa langit, magpakailanman nawa’y patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami sa bawat hakbang namin sa araw na ito.

panalangin sa umaga

(Our Father in heaven, please forgive us for our sins and guide us in every step we take today.)

2. Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makatugon sa bawat hamon ng bagong araw. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagpapasiya.

panalangin sa umaga tagalog

(Lord, thank you for the opportunity to face the challenges of a new day. Please guide us in our tasks and decisions.)

3. Diyos ko, maraming salamat sa paggising sa amin ngayong umaga. Nawa’y mapuno namin ang aming puso’t isipan ng iyong liwanag at pagmamahal.

panalangin sa umaga

(My God, thank you for waking us up this morning. May we fill our hearts and minds with your light and love.)

4. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nais kong ipahayag ang aking pagpapasalamat sa biyayang ibinibigay mo sa amin araw-araw. Tulungan mo po kaming maging mapagmahal at mapagpakumbaba sa lahat ng oras.

panalangin sa umaga maikli

(In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I would like to express my gratitude for the blessings you give us every day. Please help us to be loving and humble at all times.)

5. Panginoon, nawa’y mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo rin po kaming maglingkod sa kapwa nang buong pag-ibig at kahusayan.

panalangin sa umaga

(Lord, please give us the strength and courage to face the challenges of this day. Please also help us to serve others with love and excellence.)

6. Mapagpalang umaga po, Ama. Nais ko sanang hilingin ang iyong gabay at proteksyon sa lahat ng oras ng araw na ito. Pakainin mo po ang aming katawan, kaluluwa, at isipan ng mga salita mo.

panalangin sa umaga

(Blessed morning, Father. I would like to ask for your guidance and protection throughout the day. Please nourish our body, soul, and mind with your words.)

7. O Diyos, ako’y nananawagan sa iyong makapangyarihang pangalan na tulungan mo akong magtagumpay sa bawat hamon na darating sa akin ngayong araw. Pakilusin mo po ang aking mga kamay at puso upang maglingkod sa iyo at sa kapwa ko.

panalangin sa umaga

(O God, I call upon your mighty name to help me succeed in every challenge that comes my way today. Please move my hands and heart to serve you and my neighbor.)

8. Panginoon, maraming salamat sa bawat pagkakataong ibinibigay mo sa amin. Pakatatagin mo po ang aming loob upang makayanan ang anumang pagsubok at magbigay ng magandang halimbawa sa iba.

panalangin sa umaga

(Lord, thank you for every opportunity you give us. Please strengthen our spirit to overcome any challenge and to be a good example to others.)

9. Ama naming wagas ang pagmamahal, sana po’y maramdaman namin ang inyong presensya sa bawat sandali ng aming buhay. Patnubayan mo po kami sa tamang landas at ilayo sa mga tukso ng kasamaan.

panalangin sa umaga

(Our Father, your love is unconditional. May we feel your presence in every moment of our lives. Please guide us to the right path and keep us away from the temptations of evil.)

10. O Diyos, nais ko sanang ibigay sa’yo ang araw na ito. Ang lahat ng gawain, pagsisikap, at tagumpay ay para sa iyo lamang. Nawa’y maging kasiyahan ko rin ang pagsisilbi sa kapwa at sa iyo.

panalangin sa umaga

(O God, I would like to offer this day to you. All my work, efforts, and achievements are for you alone. May serving others and you be my joy as well.)

Konklusyon

Sa panahon ngayon, kung saan maraming hamon at pagsubok ang ating kinakaharap, mahalagang magbigay ng panahon sa pagdarasal upang mapagtanto natin ang kahalagahan ng buhay.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Talambuhay? Kahulugan at Halimbawa

Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang simulan ang araw na may positibong pananaw.

Ang mga panalangin na ito ay maaaring magbigay sa atin ng inspirasyon at lakas upang harapin ang mga hamon na ating haharapin sa buong araw.

Nawa’y hindi tayo mawalan ng pag-asa at patuloy na magdasal upang mas lalo pa nating mapagtanto ang kahalagahan ng buhay at mapalapit tayo sa Diyos.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Balagtasan? Kahulugan at Halimbawa